تنوع غذایی در تغذیه کاسکو بسیار پر‌اهمیت است. تنوع، مواد مورد نیاز پرنده را تأمین می‌کند. در این مقاله خوراکی‌های مناسب و نامناسب را معرفی کرده‌ایم.